GARDİYAN

i. (Fr. gardien) Hapishânede mahkûmlara bekçilik etmek ve yasalara uygun davranmalarını sağlamakla görevli kimse.

GARDİYANBAŞI

birl. i. târih. Osmanlı bahriyesinde azep reislerinin gemi süvârisi olanlarına verilen isim, vardiyanbaşı: Tersâne kethüdâsı birinci derecede tersânenin inzibâtıyle alâkadardı; eskiden azap reisliği yolu ile gelir ve bir gemide gardiyanbaşı yâni süvâri olur ve sonra (…) hünkâr gemisi reisi olur ve daha sonra kethüdâlığa geçerdi (İsmâil H. Uzunçarşılı).

GARDİYANLIK

i. Gardiyan olma durumu ve gardiyanın yaptığı iş.