Kubbealtı Kursları Başlıyor

MÜTEFERRİKA

(ﻣﺘﻔﺮّﻗﻪ) i. (Ar. muteferriḳ’ten muteferriḳa)
1. Hesapta olmayan çeşitli masraflar için ayrılmış para.
2. Karakolda, emniyet kuvvetlerince yakalanan her çeşit zanlının ilgili makamlara sevkedilmeden önce bekletildiği, gözaltında tutulduğu yer.
3. târih. Pâdişah, sadrâzam vb.nin hizmetinde bulunan ve verdikleri emirleri yerine ulaştıran görevli: Vezîr-i âzam oğulları altmış akça ile müteferrika olalar (Fâtih Kānunnâmesi’nden). Müteferrikalar zümresi onların idâresine verildi (Kâtip Çelebi’den Seç.).
ѻ Müteferrikabaşı: târih. Saray müteferrikalarının başı durumundaki kimse: Çâşnigirbaşı, müteferrikabaşı, cümle bunlar başlarına mücevveze atlas hil’at giyinip her biri merkezlerinde karar ederlerdi (Evliyâ Çelebi). Müteferrika polisi: eski. Belli bir karakol veya polis merkezine tâyin edilmeyip çeşitli işleri yapmakla görevlendirilen polis.